Դասարանական աշխատանք․ 17․05․2021

1198․ Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932 ~ 7,90 ~ 7,9

գ) 0,1111 ~ 0,12

ե) 65,6788 ~ 65,68

1199. Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65

կլորացված է մինչև հարյուրերորդականները

գ) 0,563891 ≈ 0,564

կլորացված է մինչև հազարերորդականները

ե) 0,7014 ≈ 1

կլորացված է մինչև միավորները

1200․ Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,66* ≈ 2,66

* = 0,1,2,3,4,5

գ) 18,6 ≈ 18,5*

* = 6,7,8,9

ե) 7,5 ≈ 7,5*

* = 0,1,2,3,4

1201. Աղյուսակում գրված թվերը կլորացրե՛ք մինչև տվյալ կարգը.

1208. Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

10000 – 999 = 9001

1210. Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։ Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից:

Դասարանական աշխատանք․ 13․05․2021

1182. Կատարե՛ք բաժանում.

 ա) 52,3527 ։ 3,27 = 5235,27 : 327 = 16,01

գ) 25,52 ։ (–5,5) = 255,2 : -55 = -4,64

ե) 0,1938 ։ 0,51 = 19,38 : 51 = 0,38

է) (–0,90216) ։ 0,14 = -90,216 : 14 = -6,444

1183. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ x = –24

x = -24 : -8

X = 3

գ) (+4) ⋅ x = –72

x = -72 : 4

x = -18

ե) (+8) ⋅ x + 1 = +1

x = (1 – 1) x 8

x = 0

1184. Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9, 0,01 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը

837,21

Տնային աշխատանք․ 12․05․2021

1177․ Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 169 ։ 1,3 = 1690 : 13 = 130

դ) 1295 ։ 0,37 = 129500 : 37 = 3500

զ) 10572 ։ 8,81 = 1057200 : 881 = 1200

ը) 302 : 0,2 = 3020 : 2 = 1510

1178. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 8,13x = 24,6339

x = 24,6339 : 8,13 = 2463,39 : 813

x = 30,3

դ) 7,25x = 9,425

x = 9,425 : 7,25 = 942,5 : 725 = 1,3

1188. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5

20808 : 18 = 1156

89112 : 1128 = 79

1156 – 79 = 1077

1077 x 5 = 5385

1189. Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։

3000000 : 24 = 125000

Դասարանական աշխատանք․ 12․05․2021

1177. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25 = 100000 : 25 = 4000

գ) 7920 ։ 3,6 = 79200 : 36 = 2200

ե) 276 ։ 2,3 = 2760 : 23 = 120

է) 888 : 0,37 = 88800 : 37 = 2400

թ) 4451 : 44,51 = 445100 : 4451 = 100

1178. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74

x = 7,74 : 3,87 = 77400 : 387

x = 200

գ) 0,32x = 0,48

x = 0,48 : 0,32 = 4800 : 32

x = 150

1181. Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

465,8668 : 26,53 = 46586,68 : 2653 = 17,56

1187. B բնակավայրից դեպի C բնակավայրը ճանապարհվեց հետիոտնը, որի արագությունը 4 կմ/ժ էր։ Նրա հետ միաժամանակ A բնակավայրից դեպի C մեկնեց ավտոբուսը, որի երթուղին անցնում էր B-­ով։ Գտե՛ք ավտոբուսի արագությունը, եթե այն 15 ր անց հասավ հետիոտնին, իսկ A և B բնակավայրերի հեռավորությունը 11 կմ էր։

60 : 15 = 4

4 : 4 = 1

11 + 1 = 12

12 x 4 = 48

1188. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182

283 x 63 = 17829

26650 : 13 = 2050

17829 + 2050 = 19879

19879 x 4 = 79516

79516 – 182 = 79334

Դասարանական աշխատանք․ 07․05․2021

1156․ Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03

0,376 > 0,3078

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8

16,128 > 14,00

ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77

6,64815 < 6,9223

1157. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2 = 0,640

գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7 = 793,44

ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2 = 9,80

1158. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0586

գ) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11,704

ե) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1104

է) (–0,72) ⋅ (–0,27) = 0,1944

1167. Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 30o‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

I – x

II – x + 30

x + x = 180 – 30

2x = 150

x = 150 : 2 = 75

75 + 30 = 105

Պատ՝ 75օ, 105օ

1169․ Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը

80 x 5 = 400 կմ (ընդ․ ճանապարհի երկ․)

400 : 2 = 200 կմ (արաջին կեսը)

200 : 100 = 2 ժամ

200 ։ 50 = 4 ժամ

2 + 4 = 6 ժամ

Պատ՝ 6 ժամ

Տնային աշխատանք․ 16․05․2021

1148․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223

դ) 17,32 ⋅ 896,1 = 15520,452

զ) 0,92 ⋅ 10,03 = 9,2276

ը) 23,57 ⋅ 8,192 = 193,08544

1150. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,510

դ) 14,55 ⋅ 2 = 29,10

զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33

ը) 12,5 ⋅ 80 = 1,0000

1152. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 200 ⋅ 1,25 = 25,000

դ) 4 ⋅ 2,575 = 10,300

զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,182

ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

1161. Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և 64 թվերը։

Պատասխան՝ 8

1164. Գրե՛ք այն բոլոր կանոնավոր կոտորակները, որոնց հայտարարները միանիշ թվեր են։

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/7, 6/8, 6/9, 7/8, 7/9, 8/9

Դասարանական աշխատանք․ 06․05․2021

1148. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95 = 11,2395

գ) 0,782 ⋅ 0,55 = 0,43010

ե) 1,11 ⋅ 0,32 = 0,3552

է) 0,1 ⋅ 0,001 = 0,0001

1150. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7 = 4,3757

գ) 18,11 ⋅ 30 = 5,4330

ե) 0,04 ⋅ 85 = 0,0340

է) 7,86 ⋅ 12 = 0,9432

1152. Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

գ) 5 ⋅ 66,99 = 334,95

ե) 77 ⋅ 0,98 = 75,46

է) 85 ⋅ 18,43 = 1566,55

1160. Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը․

34, 51, 68, 85

Դասարանական աշխատանք․ 05․05․2021

1130. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05

x = 10,05 – 7,86

x = 2,19

գ) 117,18 – x = 38,241

x = 117,18 – 38,241

x = 78,939

1131. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։ Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ­ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ­ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը

10,01 – 3,2 = 6,81

6,37 – 5,5 = 0,87

2 x (6,81 + 0,87) = 15,36

1133. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10

0,241 – 0,15 = 0,091

3,72 + 14,25 = 17,97

0,091 x 100 = 0,00091

17,97 x 10 = 1,797

0,00091 + 1,797 = 1,79791

1140. Երեք ուղիղներ տարված են այնպես, որ նրանց հատման կետերի քանակը 3 է։ Քանի՞ անկյուն կստացվի այդ ուղիղների հատումից։

12 անկյուն

1142․ Հախճասալիկներով պետք է երեսապատել պատի մի ուղղանկյունաձև մասը, որի լայնությունը 6 մ է, երկարությունը՝ 9 մ։ Հախճասալիկը 15 սմ կողմով քառակուսի է։ Քանի՞ հախճասալիկ կպահանջվի։

9մ = 900սմ
6մ = 600սմ
900 ։ 15 = 60
600 ։ 15 =40
60 x 40 = 2400
Պատ՝․ 2400 հատ

Դասարանական աշխատանք․ 03․05․2021

1124. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14 = 1,42

գ) 111,782 – 65,327 = 46,455

ե) 0,625 – 0,1 = 0,525

1126. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3 – 0,1 = 2,9

գ) 10 – 9,68  = 0,32

ե) 25 – 10,38 = 14,62

1128. Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1  = 0,37

գ) 8,002 – 8 = 2

ե) 107,03 – 56 = 51,03

1136. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x + 1 = 5

2x = 5-1

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

գ) 8x – 1 = 7

8x = 7+1

8x = 8

x = 8 : 8

x = 1

ե) 3 + 2x = 18

2x = 18-3

2x = 15

x = 15/2

Դասարանական աշխատանք․ 29․04․2021

1106. Իրար հաջորդող ո՞ր երկու բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

 ա) 3,2

3 < 3, 2 < 4

գ) 75,32

75 < 72,32 < 76

ե) 5689,1

5689 < 5689,1 < 5690

1107. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով. 60,325 , 11,2 , 28,43 , 60,32 , 11,56 , 3291,83 , 5,6

5,6, 11,2, 11,56, 28,43, 60,32, 60,325, 3291,83

1109. Կոորդինատային առանցքի վրա երկու թվերից ո՞րն է ավելի աջ տեղադրված.

ա) 6,37­ը, թե՞ 6,375­ը

6,375

գ) 293,4­ը, թե՞ 294,3­ը

294,3

ե) –31,72­ը, թե՞ 18,6­ը

18,6

1116. Չորս երեխաներ դեղձ էին քաղում։ Նրանցից առաջինը քաղեց բոլոր քաղված դեղձերի 0,2 մասը, երկրորդը՝ մնացածի 0,5 մասը, երրորդը՝ երկրորդի քաղածի 0,5 մասը, չորրորդը քաղեց 32 դեղձ։ Առաջին երեք երեխաներն իրենց քաղած դեղձերը լցնում էին արկղերի մեջ, չորրորդը՝ զամբյուղի մեջ։ Քանի՞ դեղձ դրվեց արկղերի մեջ.

128

1119. Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ 15 3/5 կմ/ժ է, իսկ հոսանքին հակառակ՝ կմ/ժ։ Որքա՞ն է գետի հոսանքի արագությունը։

Տնային աշխատանք․ 28․04․2021

1101․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

բ) 72,93 > 73,851

դ) 15,899 > 14,9

զ) 663,0001 < 663,0002

1102․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

բ) –0,432 < –1,431

դ) –3,756 > –3,706

զ) –5,555 < –4,999

1103․ Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական կոտորակների միջև.

բ) 2,001 և 3,5

3

դ) 1,5 և 3,5

2, 3

զ) 7,1 և 10,2

8, 9, 10

1104․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

բ) 99,2 < 98,9

դ) 3,285 > 3,185

1112․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 370783 ։ 1081 + (24591 – 1824) ⋅ 5

24591 – 1824 = 22767

370783 ։ 1081 = 343

22767 x 5 = 113835

113835 + 343 = 114178

1113. Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

բ) 321/18

17 15/18

դ) 111/5

22 1/5

Դասարանական աշխատանք․ 28․04.2021

1101. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64

գ) 0,382 < 0,45

ե) 78832,91 > 78732,91

1102. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 < –6,81

գ) –11,2 < –11,21

ե) –0,38 < –1,001

1103. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական կոտորակների միջև.

ա) 5,68 և 6,7

6

գ) 7,2 և 8,2

8

ե) 2,833 և 4,11

3, 4

1104. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2

գ) 55,3 < 56,4

1111.Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ­ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը։

2,6 + 1,5 = 3,11

3,11 + 1,8 = 4,91

2,6 + 3,11 + 4,91 = 10,62

1113. Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

ա) 25/7

3 4/7

գ) 627/2

313 1/2