Հայոց լեզու

1. Համեմատի՛ր Ա և Բ խմբի բառերը: Ո՞ր խմբում են առանձին բառեր  գրված, որո՛ւմ  բառաձևեր (փոխված բառեր):

Ա. Գիր, գրական, գրականություն, գրիչ, գրել, գրություն, գրավոր, գիրք:

     Գյուղացի, գյուղական, գյուղակ:

     Երգ, երգել, երգիչ, երգային, երգեցիկ:

Բ. Գիրք, գիրքը, գրքեր, գրքից, գրքով, գրքի, գրքին, գրքերում և այլն:

      Գյուղ, գյուղեր, գյուղից, գյուղում, գյուղերով,գյուղին և այլն:

      Երգել, երգեց, կերգի, պիտի երգես, երգելու եմ, չեն երգի, և այլն:

Ա խմբում բառերը գրված են ուղիղ ձևով, իսկ Բ խմբում բառաձևեր։

2. Փակագծերում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքին համապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Բնության մեջ համատարած լռություն (լռել) չկա:

Աղմուկը կարող է հիշողության (հիշել) կոչի (կոչել) պատճառ դառնալ:

Աշխատանքից (աշխատել) հոգնած  մարդու վրա ազդում է քաղաքային երթևեկությունը  (երթալ ու գալ) աղմուկը, բարձրաձայն խոսքը (խոսել):

Կա ենթադրություն (ենթադրել), որ ջուրը ոչ միայն Երկրի, այլ նաև ուրիշ մոլորակների (մոլորել) վրա է շատ:

Մարդաբանները(մարդու մասին գիտությամբ զբաղվող) վկայում են, որ մարդկանց մարմնի յոթանասուն  տոկոսը ջրից է բաղկացած:

Բժշկության խորհրդանիշը (խորհուրդը նշել) եղել և մնում է օձը:

3. Փակագծում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքին համապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Եֆրեմովի «Անդրոմեդի միգամածությունը» ֆանտաստիկական վեպում պատմում է մի  խումբ տիեզերագնացների(տիեզերք գնալ) հեռավոր միջաստղային ճանապարհրդության (ճանապարհորդել) մասին: Նրանց աստղաթիռի արագությունը (արագ) շատ մոտ է լույսի արագությանը(արագ), և ժամանակը երկրայինի համեմատությամբ(համեմատել)  շատ դանդաղ է շարժվում:  Տիեզերագնացները գալակտիկայի ամենահեռավոր շրջաններին հասնելու առաջադրություն (առաջադրել) ունեն: Պիտի հասնեն այն աստղին, որի մոլորակների (մոլորել) մեկի վրա, ըստ որոշ ենթադրության(ենթադրել) մեզ նման  մարդիկ են բնակվում: Ինչպիսի՜ն կլինի ամբողջ  մարդկության ցնծությունը (ցնծալ), երբ նրանք վերադառնան ու այլ աշխարհի մարդկանցից ողջույն բերեն:

4. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով:

«Քավության նոխազ» արտահայտությունը (ի՞նչը, արտահայտել) հին հրեաների  կրոնական մի սովորույթից (ինչի՞ց, սովորել) է առաջացել:  Տարին մի անգամ հրեաները երկու այծ էին բռնում, որոնցից  մեկին էին միայն զոհում: Մյուսի վրա մարդիկ հերթականությամբ (ինչպե՞ս, հերթական) դնում էին ձեռքերն ու դրանով իբր իրենց մեղքերը բարդում նրա վրա: Հետո այդ այծին ազատություն (ի՞նչ, ազատ) էին տալիս:  Հիմա Քավության («ինչի՞, քավել) նոխազ» անվանում են այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են վերցնում ուրիշի մեղքերը, ստիպված են լինում պատասխան տալ ուրիշ արարքների  (ինչի՞, անել)  համար:

Classwork

 • They watched TV last night
 • Priscilla talked to her friends all day
 • I had a terrible headache yesterday
 • Bob came home from school late
 • They arrived late and missed the bus
 • She studied hard and passed the exam
 • He called the office to tell them he was sick
 • I spoke to the director as he was leaving the room
 • Dr. Johnson got up early this morning
 • Mary did her homework and went to school
 • Chris found a ten-dollar bill
 • The dog followed us down the roed
 • Those students worked hard last semester
 • Lucio stoped at the cornen and called us.
 • I tried to talk to Helen last night
 • I paid the phone bill yesterday
 • My dad caught a cold when he was in Canada
 • She left home early other yesteday
 • They knew each other very well when they were kids
 • The teacher brought the exams and corrected.
 • She was cleaning the vase when she droped it
 • We joged in the park yesterday.
 • The fire occured while we were out
 • I met some nice people at the party last weekend
 • Carol slept until late on the weekend. Then she went out to lunch
 • We flied to the USA on a great airplane

Երկրաչափություն

66.

<ABC = 111o

180o – 111o = 79o

<ABC = 90o

180o – 90o = 90o

<ABC = 15o

180o – 15o = 165o

67. Պատասխան․՝ ուղիղ

70․

ա)

180 – 40 = 140

140 : 2 = 70

70 + 40 = 110

<kh = 70o

<lk = 110o

բ)

180 – 120 = 60

60 : 2 = 30

120 + 30 = 150

<hk = 150o

<lk = 30o

գ)

180 : 4 = 45

180 – 45 = 135

<lk = 45o

<hk = 135o

դ)

180 : 9 = 20

20 x 5 = 100

20 x 4 = 80

<hk = 100o

<lk = 80o

71.

<AOB = 90o

<AOD = <DOB

90 : 2 = 45

45 + 20 = 65

45 – 20 = 25

Աշխարհագրական խնդիրներ բնակչության վերաբերյալ № 4․

Աշխարհի բնակչության աճ» | Gayane Gayane

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈւՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Բնակչություն (ազգաբնակչություն)— Որևէ տարածքի կամ երկրի մարդկանց ամբողջությունն է, որի թիվը փոփոխվում է բնական (սերնդափոխություն) կամ մեխանիկական (միգրացիաներ, գաղթ) շարժերի միջոցով:
 • Բնակչության վերարտադրությունեն անվանում ծնելիության և մահացության հետևանքնով բնակչության սերունդների նորացման և հերթափոխման գործընթացը։
 • Բնական աճը ծնելիության և մահացության ցուցանիշների տարբերությունն է՝ %-ներով կամ ‰ներով (պրոմիլ)՝ 1000 մարդու հաշվով:
 • Մեխանիկական շարժ-տվյալ երկիր կամ տարածաշրջան ժամանածների և այնտեղից մեկնածների թվաքանակների տարբերության արդյունքում բնակճության թվաքանիկի փոփոխություն է։
 • Ծնելիության մակարդակը(մահացության մակարդակը) տարվա ընթացքում տվյալ տարածքում ծնվածների (մահացածների) թիվն է (‰) կամ (%) 1000 մարդու հաշվով:
 • Վերարտադրության տիպ:
  • I տիպ՝ «ժողովրդագրական ձմեռ», «ծերացման» միտում:
  • II տիպ՝ «ժողովրդագրական գարուն», «ժողովրդագրական պայթյուն»:
 • Վերարտադրության ռեժիմը(տեսակներ) նեղացված, պարզ և ընդլայնված:
  • Նեղացված վերարտադրություն կամ դեպոպուլյացիա՝ բնական աճը բացասական է:
  • Պարզ վերարտադրության դեպքում բնական աճը մոտ է 0-ին:
  • Ընդլայնված- բնական աճը մեծ է 0-ից, դիտվում է «ժողովրդագրական պայթյուն»:
  • Բնական աճ (հարաբերական) = (Ծնելիություն- Մահացություն) x100% (կամ 1000‰) / երկրի բնակչության թիվ:
 • ժողովրդագրական քաղաքականություն— Վարչական, տնտեսական, քարոզչական և այլ միջոցառումների համակարգ է, որոնց օգնությամբ պետությունն իր համար ցանկալի ուղղությամբ ներգործում է բնակչության բնական շարժի (ամենից առաջ ծնելիության) վրա։
 • Ըստ ՄԱԿ-ի սահմանած ժողովրդագրական ծերացման սանդղակի, եթե երկրի բնակչության կառուցվածքում 65 և բարձր տարիքի բնակչության մասնաբաժինը կազմում է 7%-ից ավելի, ապա տվյալ բնակչությունը համարվում է ծերացող: 2015 թվականին ՀՀ-ում 12.6% է:

ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Խնդիրների լուծման մի քանի օրինակ՝ հղումը։

 • Ուրբանիզացման մակարդակն որոշելու համար պետք է գտնել, թե երկրի ընդհանուր բնակչության, որ մասն են կազմում քաղաքաբնակները:
  • Ու.մ.=քաղ. բնակչության թիվ/երկրի բնակչության թիվ *100%
 • Բնակչության միջին խտությունը ցույց է տալիս թե 1 կմ քառ. տարածքի վրա քանի մարդ է ապրում, չափման միավորը մարդ/ կմ քառ. է:
 • Խնդիր 1․ Երկրի բնակչության թիվը 60 մլն. է, գյուղական բնակչության թիվը՝ 6 մլն.: Որոշել ուրբանիզացիայի մակարդակը։

54/60 = 9/10 = 0,9

 • Խնդիր 2․ Որքա՞ն է Իրանի բնակչության միջին խտությունը, եթե նրա տարածքի մակերեսը 1648 հազ. կմ2 է, բնակչության թիվը` 77 456 հազ. մարդ:

1648000/77456 = 21,27

 • Խնդիր 3․ Պետության տարածքը 50 000 կմ2 է, բնակչության թիվը` 4 մլն: Որքա՞ն է բնակչության միջին խտությունը:

4000000/50000 = 80

 • Խնդիր 4․ Երկրի տարածքը 24000 կմ2 է, բնակչության թիվը` 4,8 մլն մարդ: Որքա՞ն է բնակչության միջին խտությունը:

4,8000000/24000 = 0,0002

 • Խնդիր 5․ Երկրի բնակչության թիվը 9 մլն մարդ է, բնակչության միջին խտությունը` 150 մարդ/կմ2: Որքա՞ն է երկրի տարածքի մակերեսը:

150 x 9000000 = 1,350000000

 • Խնդիր 6․ Երկրի բնակչության թիվը 4,8 մլն մարդ է, բնակչության միջին խտությունը՝ 60 մարդ/կմ2: Որքա՞ն է երկրի տարածքի մակերեսը:

60 x 4,8000000 = 288000000

 • Խնդիր 7․ Երկրի բնակչության թիվը 40 մլն է, քաղաքաբնակների բացարձակ թիվը՝ 16 մլն, տարածքի մակերեսը՝ 200 հազ. կմ2
  • Որոշել ուրբանիզացման մակարդակը:

40000000 – 16000000 = 24000000

 • Որոշել բնակչության միջին խտությունը:

40000000/ 200000 = 200000000

 • Խնդիր 8․ Երկրի բնակչության թիվը 40 մլն է, գյուղաբնակների բացարձակ թիվը` 16 մլն, իսկ տարածքի մակերեսը 200 հազ. կմ2 է.
  • Որոշել ուրբանիզացման մակարդակը:

40000000 – 16000000 = 24000000

 • Որոշել բնակչության միջին խտությունը

40000000/200000 = 200000000

 • Խնդիր 9․ Որքա՞ն է երկրի բնակչության բացարձակ բնական աճը, եթե այդ երկրի բնակչության թիվը 2,5 մլն է, բնական աճի գործակիցը` 10‰:
 • Խնդիր 10․ Երկիր ժամանողների թիվը տարվա ընթացքում կազմել է 5200 մարդ, մեկնողներինը՝ 2565 մարդ: Որքա՞ն է միգրացիայի մնացորդը:
 • Խնդիր 11․ Որքա՞ն է երկրի ուրբանիզացման մակարդակը, եթե նրա բնակչության թիվը 16 մլն է, գյուղական բնակչության թիվը` 4 մլն:
 • Խնդիր 12․ Երկրի բնակչության բացարձակ թիվը 15 մլն է, քաղաքային բնակչության բացարձակ թիվը` 12 մլն: Որքա՞ն է ուրբանիզացման մակարդակը:
 • Խնդիր 13․ Քաղաքի բնակչության թիվը 40 000 է, բնակչության բացարձակ բնական աճը՝ 800 մարդ: Եկածների թիվը 3000 մարդ է, մեկնածների թիվը՝ 1500 մարդ.
  • Որոշել միգրացիայի մնացորդը:
  • Որոշել քաղաքի բնակչության թիվը մեկ տարի հետո:

English

c

1.In 1990,Erik was in a car accident.

2.A lot of people in Hinkley was sick.

3.The drinking water in Hinkley wans’t clean.

4.There weren’t chromium in the water.

5.The bosses at Pacific Gas and Electric wans’t happy.

d

1.Was Erin Brockovich British?
2. Was it her job to drive a car for the law company?
3. Were there lots of papers about sick people in Hinkley?
4. Was the water in Hinkley clean?
5. Were a lot of people in Hinkley sick?
6. Were the film Erin Brickovich successful?

Կոնֆուցիոս

Կոնֆուցիոս

Կոնֆուցիոսն  ասում  է.

Երտասարդները  պետք  է  տանը  հարգեն  ծնողներին,  իսկ  դրսում՝  տարեցներին,  իրենց  գործին  մոտենան  լրջորեն  և  ազնվորեն,  անսահմանորեն  սիրեն  ժողովրդին  և  շփվեն  մարդասեր  մարդկանց  հետ:  Եթե  այս  ամենն  իրագործելուց  հետո  դեռ  կկարողանան  այլ  բանով  զբաղվել,  այդ  ժամանակ  կարող  են  նաև  գրքեր  կարդալ:Վեհ  բաների  մասին  կարելի  է  խոսել  նրանց  հետ,  ովքեր  միջինից  բարձր  են,  ովքեր  ցածր  են  միջինից,  չի  կարելի  խոսել  վեհ  բաներից  :Եթե  մարդն  իրեն  արժանապատիվ  չի  պահում,  նա  չի  կարող  հեղինակություն  ունենալ:  Եվ  եթե  նույնիսկ  նա  սովորում  է,  նրա  գիտելիքները  պիտանի  չեն:  Ձգտիր  լինել  նվիրված  և  անկեղծ,  մի  ունեցիր  այնպիսի  ընկերներ,  ովքեր  զիջում  են  քեզ  իրենց  բարոյական  արժեքներով,  եթե  սխալվել  ես,  մի  վախեցիր  ուղղել:
Եթե  Մարդը  չափավոր  է  ուտելիքի  հարցում,  չի  ձգտում  բնակարանային  հարմարավետության,  զուսպ  է  խոսքում,  ուշիմ  է  իր  գործում,  կատարելագործվելու    համար  շփվում  է  այնպիսի  մարդկանց  հետ,  ովքեր  կրողն  են  ազնիվ  սկզբունքների,  նրա  մասին  կարելի  է  ասել,  որ  նա  սիրում  է  սովորել:Մի  անհանգստացիր,  որ  մարդիկ  քեզ  չեն  ճանաչում,  անհանգստացիր,  որ  դու  մարդկանց  չես  ճանաչում:Տասնհինգ  տարեկանում  ես  մտածում  էի  միայն    ուսման  մասին,  երեսուն  տարեկանում  ես  ձեռք  բերեցի  ինքնուրույնություն,  քառասուն  տարեկանում  ես  ազատվեցի  կասկածներից,  հիսուն  տարեկանում  ես  ընկալեցի  երկնայինի  կամքը,  վաթսուն  տարեկանում  ես  սովորեցի  տարբերել  ճշմարիտը  ոչ  ճշմարտից,  յոթանասուն  տարեկանում  ես  սկսեցի  հետևել  սրտիս  ցանկություններին  և  չխախտեցի  ծիսակարգը:Ես  ամբողջ  օրը  զրուցեցի  Խուէի    հետ,  և  նա  հիմարի  պես  ոչնչով  ինձ  չհակաճառեց:  Երբ  նա  գնաց,  ես  մտածում  էի  նրա  մասին  և  եկա  այն  եզրակացության,  որ  նա  ամենևին  էլ  հիմար  չէ:Յու,  ես  քեզ  կսովորեցնեմ  ճիշտ  հարաբերվել  գիտելիքի  հետ:  Եթե  ինչ-որ  բան  գիտես,  համարիր,  որ  գիտես,  եթե  ինչ-որ  բան  չգիտես,  համարիր,  որ  չգիտես:  Սա  է  գիտելիքի  հետ  հարաբերման  ճիշտ  կերպը:Հնում  զգույշ  էին  խոսում,  որովհետև  վախենում  էին,  որ  չեն  կարողանա  կատարել  ասածը:Իսկական  Մարդը  օգնում  է  մարդկանց  գեղեցիկ  գործեր  անել  և  չի  մղում  նրան  վատ  գործել  անելուն:  Վատ  մարդը  անում  է  ճիշտ  հակառակը:Իսկական  մարդիկ  հաշտ  են  ապրում  մյուս  մարդկանց  հետ,  բայց  չեն  քայլում  նրանց  ետևից,  իսկ  Փոքր  մարդիկ  հետևում  են  մյուսներին,  բայց  նրանց  հետ  հաշտ  չեն  ապրում:Հնում  սովորում  էին,  որպեսզի  կատարյալ  լինեն,  հիմա  սովորում  են,  որպեսզի  հայտնի  դառնան:Մարդը  ինքը  կարող  է    ճանապարհը  Մեծ  դարձնել,  բայց  ճանապարհը  չի  կարող  մարդուն  Մեծ  դարձնել:Իսկական  Մարդու  մասին  չի  կարելի  մանրուքներով  դատել,  նրան  կարելի  է  վստահել  մեծ  գործեր,  իսկ  մարդուկին  չի  կարելի  վստահել  մեծ  գործեր,  բայց  նրա  մասին  կարելի  է  դատողություններ  անել  հիմնվելով  մանրուքների  վրա:Դաստիարակության  գործում  չի  կարելի  տարբերություն  դնել  մարդկանց  մեջ:Դժվար  է  ամբողջ  օրը  միայն  ուտել  և  ոչ  մի  բանի  մասին  չմտածել:  Չէ՞  որ  կան  մոլի  խաղերով  և  շախմատով  զբաղվող  մարդիկ:  Եվ  արդյո՞ք  այդպիսի  մարդկանց  իմաստուն  կհամարես:

Աղբյուրը

Առաջադրանքներ

1. Եթե  այս  ամենն  իրագործելուց  հետո  դեռ  կկարողանան  այլ  բանով  զբաղվել,  այդ  ժամանակ  կարող  են  նաև  գրքեր  կարդալ: Քննարկի՛ր այս տողերը, քո կարծիքով  էլ ի՞նչ պետք է անեն երիտասարդները:

Այս տողերով Կոնֆուցիոսը ուզում է ասել, որ երիտասարդները իրենց գործը ավարտելուց հետո զաբղվում են անիմաստ բաներով, որի փոխարեն կարելի է գիրք կարդալ, որը ավելի օգուտ է տալիս։ Իսկ բացի գիրք կարդալուց երիտասարդները կարող են զբաղվել ուսումնասիրություններ անելով, օրինակ ուսումնասիրություններ իրենց ապագա մասնագիտությունների մասին և այլն։

2. Ըստ քեզ, ինչերը կարող են վեհ բաներ համարվել: Համաձայն ես Կոֆուցիոսի դասակարգման հետ: 

3. Ո՞ր դեպքում կասես, որ մարդ սիրում է սովորել: 

Երբ նա հաճույքով է սովորում և սովորում է իր համար, այլ ոչ թե ինչ որ մեկի։

4. Ինչո՞ւ է կարևոր մարդկանց ճանաչելը:

Որովհետև շատ մարդ ճանաչելով դու կարող ես իմաստուն մարդկանցից վերցնել խելացին ր բարին։

5. Առանձնացրու որևէ միտք , որ քեզ դուր եկավ և մեկնաբանիր: 

Ինձ դուր եկավ այն հատվածը որտեղ Կոնֆուցիոսը խոսում է սովորելու մասին։ Շատ մարդիկ կան սովորում են ուղակի գնահատականի համար, բայց ես սովորում եմ ինձ համար և իմ նպատակներին հասնելու համար։

Նարինջները

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի ,,Նարինջները,, ստեղծագործությունը:  

Ստեղծագործության վերաբերյալ գրի՛ր քո հիմնավորված կարծիքը:

Պատմվածքը շատ հետաքրքիր էր և ուսուցանող։ Ես այս պատմվածքից հասկացա, որ պետք է չհանձնվել և պայքարել մինչև վերջ և չբողոքել այն բանից որը ունես, որովհետև մարդիկ կան որ դա էլ չունեն։

Հայոց լեզու

Բոլորին պատմում էր Մոբի Դիկի` սպիտակ կետի պատմությունը:
Մի երկու կետի պատճառով ամբողջ էջը արտագրեց:
Սրի, աղի, որդի, գնում է:
Ուզում էր սրել մատիտը, բայց կոտրվեց այն։
Ականջդ սրի ու լսի։
Ուտելիքը շատ աղի էր։
Աղի նման ջրում հալվեց, բայց հետո վերհիշեց անցածը։
Նա առել էր 6 որդեր։
Հայրը գնում է աշխատանքի իր որդու հետ։
Տղան գնում է 1 կգ շաքարավազ։
Ինքը և իր ընտանիքը գնում են Եգիպտոս։

Հայոց լեզու. Դասարանական աշխատանք

1. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված բառերը: Բացատրի՛ր ստացված նախադասությունների իմաստային տարբերությունները կամ նրբերանգները:

Հիվանդության պատճառով(շնորհիվ, պատճառով, պատրվակով) դասի չգնաց:

Տղան լավ էր զգում, որ կարողացավ ընկերներին պաշտպանել(պահպանել, պաշտպանել):

Ո՞վ քեզ դրդեց(մղեց, դրդեց) այդ արարքին:

Թողեց (թողեց, լքեց) իր հոտն ու գնաց լույսի ուղղությամբ:

2. Նախադասություններում սխալ գործածված բառեր և արտահայտություններ կան, գտի՛ր և ուղղի՛ր:
Այդ հավաքին մասնակցեց բերեց նրանց առաջնորդը:
Սպիտակ զգեստը քեզ շատ է սազում:
Ոսկեծամ մի աղջիկ գալիս է աղբյուրը ջրի:
Մոտենում է աղջկան և տեսնում, որ մի վիշապ, գլուխը նրա ծնկներին, քնել է:
Ու հանկարծ սիրահարվել էր այդ աղջկան:
Այլևս առավոտները չէին երգում:
Գառնուկները հոտոտում էին հողի բույրը:

Հայոց լեզու, տնային աշխատանք

1.  Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Երկրագնդի վրա կյանքը հավանաբար ծովում է սկզբնավորվել: Ու թեև զարգաման միլիոնավոր տարիներ են անցել, հիմա էլ մարդու մարմնի հյուսվածքները ողողվում են աղային լուծույթով, որն իր բաղարությամբ շատ նման է ծովի ջրին: Դրանք անհրաժեշտ են նյութափոխության և օրգանիզի ամբողջ գործընթացի համար: Բայց ջուրը միայն օրգանիզմի առողջ և արդյունավետ
գործունեությանն է նպաստում: Ծովն ինքնին սննդանյութերի աղբյուր է: Վերջպես նաև ջրային ճանապարհների մասին հիշենք:

2. Երես  բազմիմաստ  բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր  քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված, ընդգծի՛ր:

Գրքի երեսը գեղեցիկ է կազմված:

3.Հոմանիշների հինգ զույգ առանձնացրու: Չար, վտիտ, վճիտ, չոր, բարի, բծավոր, գերազանց, անարի, մեղավոր, նիհար, ականավոր, երկչոտ, 
ձևավոր, հռչակավոր, գթառատ, ականակիտ, ջերմեռանդ:
վտիտ — նիհար
վճիտ — ականակիտ
բարի — գթառատ
բծավոր — ձևավոր
անարի — երկչոտ
հռչակավոր — ականավոր

4.Գրի՛ր տրված գույների երանգների անունները (սկզբում իմացածդ բառերը գրի՛ր, հետո բառարանով լրացրո՛ւ):Կապույտ, կարմիր, կանաչ, դեղին, սպիտակ, սև, մոխրագույն:

Կապույտ, երկնագույն, մանուշակագույն

Կարմիր, վարդագույն, նարնջագույն

Կանաչ, զմրուխտ, փիրուզագույն

Դեղին, նարնջագույն, շագանակագույն

Սպիտակ, մոխրագույն

My hero

My hero is father. He is very kind, strong and loves me very much. Sometimes he gets angry at me, but I know, that he do that for me. He always protects me and always takes us good places. When I appear in bad situation and my father helps me and fastly solve all problems. Whatever I love my father very much and he is my hero.