Մաթեմատիկա. Տնային աշխատանք. 28.02.2021

862. ABCD քառակուսին բաժանված է 9 հավասար քառակուսիների (տե՛ս նկ.95)։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ KEFG քառակուսու մակերեսը հավասար է 5 այդպիսի քառակուսիների մակերեսին։

Պատ.` Այո

О моей семье

Моя семья состоит из 6 человек. Я, мой брат, моя мать, мой отец, моя бабушка и дедушка. Мою маму зовут Рима. Она очень умная, заботливая, любит чистоту , добрая и красивая. Моего отца зовут Ашот, он добрый, умный, всегда думает о своих детях. Моего брата зовут Рафаэль, он очень умный и у него есть интересные стороны, он сильный. Мои бабушка и дедушка заботливые и заботятся о своих детях, внуках. У меня очень хорошая семья, все любят друг друга и я считаю, что одним из самых важных вещей в семье является любовь, мир и счастье. Я очень рада, что у меня есть такая семья. Однажды я, мой брат, моя мама и папа смотрели фильм, мои родители сидели на диване, мой брат сидел в кресле, а я сидела на диване в позе шпагата и я упала на пол из за брата․․․

Հյուսվածքներ

Միաբջիջ օրգանիզմները կազմված են ընդամենը մեկ բջջից, որտեղ տեղի են ունենում կենսական բոլոր գործընթացները:
Բազմաբջիջ օրգանիզմի յուրաքանչյուր բջիջ մասնագիտացված է և կատարում է որոշակի գործառույթ:
Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով և գործառույթներով նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք:
Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են գոյացնող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ:
Գոյացնող հյուսվածքի բջիջները բույսի ամբողջ կյանքի ընթացքում բաժանվում են: Դրա շնորհիվ բույսն աճում է և՛ երկարությամբ, և՛ հաստությամբ:
Ծածկող հյուսվածքը պատում է բույսի բոլոր օրգանները՝ պաշտպանելով նրան անբարենպաստ պայմանների ազդեցությունից՝ չորացումից, գերտաքացումից և մեխանիկական վնասվածքներից:
Լրացուցիչ նյութեր՝ Հյուսվածքներ

Հարցեր


1. Ի՞նչ է հյուսվածքը:

Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով և գործառույթներով նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք:

2. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը:

Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են գոյացնող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ:

Leçon 11

Qui – ով

Qui est-ce? – ով է սա

Qu’est-ce Que c’est? – ինչ է սա

Que – ինչ

un disque – դիմակ

un masque – դիմակ

un cirque – կրկես

quatre – 4

Monique – Մոնիկա

Nicolas – Նիկոլաս

Marc – Մարկ

avec – հետ

Qui est-ce?
C’est Monique.
C’est Catherine. _ C’est Nicolas.
C’est papa.
C’est le frère de Monique.

ով է սա՞

Սա Մոնիկան է

Սա Կատարինան է, սա Նիկոլասն է

Սա հայրիկն է

Սա Մոնիկայի եղբայրն է


Qu’est-ce que c’est?
C’est un disque.
C’est un masque. C’est un cirque.
C’est une classe.
C’est une école.
Qui est-ce?

Ինչ է սա՞

Սա ձայնասկավառակ է

Սա դիմակ է․ Սա կրկես է

Սա դասարան է

Սա դպրոց է

Ով է սա


C’est le père d’Hélène et de Marc. Le père apporte un masque et un disque. Il donne le masque à Hélène. Il donne le disque à Marc. Hélène dit: “Merci,papa”. Marc dit: “Merci, papa”.

Սա Հելենի և Մարկի հայրիկն է։ Հայրիկը բերում է դիմակ և ձայնասկավառակ։ Նա տալիս է դիմակը Հելենին։ Նա տալիս է ձայնասկավառակը Մարկին։ Հելենը ասում է․ Շնորհակալություն հայրիկ։ Մարկը ասում է․ Շնորհակալություն հայրիկ։

Qu’est-ce que c’est? C’est une école. C’est l’école de Marthe et de Nicolas.
Marthe va à l’école. Elle va à l’école avec Nicolas.

Ինչ է սա՞․ Սա դպրոց է։ Սա Մարտայի և Նիկոլասի դպրոցն է։ Մարտան գնում է դպրոց։ Նա գնում է դպրոց Նիկոլասի հետ։

Տնային աշխատանք․ 24․02․2021

857․ Գտե՛ք 2ab տառային արտահայտության թվային արժեքը, եթե՝

գ) 2 x -4/5 x -1 2/3 = -6 6/15

դ) 2 x 4 1/2 x -7/9 = -7

861․ Ո՞ր թիվը պետք է գումարել՝

ա) 9 2/5-ին, որպեսզի ստացվի –5

-5 – 9 2/5 = – 14 4/5

գ) 8 3/11 -ին, որպեսզի ստացվի 1

1 – 8 3/11 = -7 3/11

864. Ունենք 72 կգ պղնձի և 8 կգ արծաթի համաձուլվածք։ Քանի՞ տոկոս
է արծաթը այդ համաձուլվածքում։

72 + 8 = 80կգ

80կգ – 100%

8կգ – X

8 x 100 : 80 = 10%

865. Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քանակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները:

3 + 1 = 4
100 : 4 = 25%

Իւրաքանրյիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի․

Իւրաքանրյիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի – Ամեն ծառ իր պտուղներով են ճանաչում և ոչ միայն ծառերին նաև երեխաներին։ Օրինակ երեխային նայելով, շփվելով կարող էս հասկանալ նաև իր ծնողները ինչպիսին էն։ Եթե երեխայի հետ շփվելով հականում էս որ նա չար է, նախանձ է կամ ունի այլ վատ բնավորություններ, հնարավոր է նրա ծնողները նույնպես լինեն այդպիսին։ Իմ կարծիքով դա ճիշտ է, որովհետև երեխան իր բոլոր բնավորությունները, լավ և վատ կողմերը վերցնում է ծնողներից։

Բառարան

ի պտղոյ իւրմէ — իր պտղից

ճանաչի — ճանաչվում է

Դասարանական աշխատանք․ 24․02․2021

857․ Գտե՛ք 2ab տառային արտահայտության թվային արժեքը, եթե՝

ա) 2 x -1 1/5 x 2 2/3 = -6 2/5

բ) 2 x 7/15 x -5/14 = -2/6

860․ Արկղում կա 5 սպիտակ, 3 կարմիր և 2 կանաչ գնդիկ։ Արկղից, առանց նայելու, հանում են մի գնդիկ։ Ինչի՞ է հավասար կանաչ գնդիկ հանելու հավանականությունը։

2/10 = 1/5

1/5 = 20%

861․ Ո՞ր թիվը պետք է գումարել՝

բ) –3-ին, որպեսզի ստացվի –17

(-17) – (-3) = -14

դ) –20-ին, որպեսզի ստացվի 6 1/2

6 1/2 – (-20) = 26 1/2

863. Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։

1/10 + 1/12 = 11/60

Մի´ տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի´ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց

Մի´ տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի´ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց – Մի տվեք սրբություն շներին և մի գցեք ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ

Բառարան

մի՛ տայք — մի՛ տաք

շանց — շներին

մի՛ արկանեք — մի՛ գցեք

զմարգարիտս ձեր — ձեր մարգարիտները

առաջի խոզաց — խոզերի առաջ