Homework

The Christmas Tree

Page 84

Once upon a time there was a little fir tree in a forest in Norway.
It was a very small tree and it did not grow. The other trees near it
were so high and had such big branches that the poor little fir tree
could not grow into a big high tree.
There were oak trees, pine trees, and birches around the little fir tree.
They were all very useful to people. But the little tree was not
useful to anybody and it became very sad.
One day the fir tree asked the other trees, “Do you know how a
small fir tree could be useful?” Some of the trees were too proud to
answer such a little tree.
But the birch tree was a kind tree and it said, “You could be a
Christmas tree, but that is all.” “What is a Christmas tree?” asked
the little tree.

“I don’t know,” replied the birch tree, “but once a year, in winter,
men come and look at all the little fir trees and choose the prettiest
for a Christmas tree. They chop it down but I don’t know what they
do with it.”
“I could be useful to some people”, thought the little fir tree. It was
happy now and waited for Christmas Day.
At last that frosty winter day came. A boy with an axe walked
through the forest. He stopped in front of the little fir tree, then he
chopped it down and took it home.
“This will be the Christmas tree,” he told his brothers.
The next day the boys put it in a big room and decorated it with
balloons, paper bells and golden balls. Their mother put some candles
on the branches of the tree and lit them.
“It’s the most beautiful Christmas tree!” cried one of the boys. All
the family gathered around the tree. They joined hands and began to
sing songs and dance. They all were happy. But the little Christmas
tree was the happiest.
“I hope I shall not drop any of these beautiful things which the
children put on me. I shall give joy and happiness to them. I am happy
because I am useful now,” thought the little Christmas tree.

Homework 

Ex. 3, 4, 5, 6

3. Write sentences using the words below. Don’t forget to begin
your sentences with capital letters.

1. was, forest, once, a, in Norway, fir tree, there, in little, a.

In Norway was a forest once in little a fir tree.

2. people, useful, I, be, to, some, could.

I could be some to people usefull.

3. was, the, little, very, Christmas tree, happy.

The little Christmas tree was very happy.

4. beautiful, shall, any, drop, I, not, of, things, these.

I shall not drop these beautiful any things

4. Choose the correct word.

1. The fir tree was the smallest tree in the forest. (biggest, smallest)
2. The fir tree was very sad because it could not grow. (sad, happy)
3. Mother put some candles on the branches of the fir tree. (paper bells, candles)
4. The family danced round the Christmas tree. (ate, danced)

5. Complete the sentences.
1. There were oak trees,  trees and gathered around the little fir tree.
2. All the trees had very big branches.
3. The boy chopped down the little fir tree and took it home.
4. At last the frosty winter day came.

6. Write the missing letters.

drop, branch, frosty, candle

Տեսակավորում են թափոնները 5-րդ դասարանի սովորողներ

5-րդ դասարանի սովորողները այսօր իրենք իրականացրեցին թափոնների տեսակավորումը: Տեսակավորելուց հետո կշռեցին, ստվարաթուղթը՝ 6 կգ էր: Սիրով, իրար օգնելով թափոնների տեսակավորում նախագիծը իրականացրեցին:

Homework

Mrs. Johnson is doing her Christmas shopping. She is looking for

Christmas gifts for her family, but she is having a lot of trouble.
She is looking for a brown bag for her husband, but all the bags
are black. She is looking for a blue tie for her brother, but all the ties
are red. She is looking for a white dress for her daughter, but all the
dresses are yellow. She is looking for a grey raincoat for her father,
but all the raincoats are brown. She is looking for a green hat for her
mother, but all the hats are white. She is looking for white shirts for
her cousins, but all the shirts are blue.
Poor Mrs. Johnson is very unhappy. She is looking for special gifts
for all the people in her family, but she is having a lot of trouble.
Good luck with your Christmas shopping, Mrs. Johnson!

You are in a department store.
Make up a dialogue according to the model.

A. Excuse me. I’m looking for a brown bag
for my brother.
B. I’m sorry. All our bags are black.

1. Answer the questions. Հարցերին այնպես պատասխանեք, որ պատմություն ստացվի՝ ընդարձակելով ձեր միտքը՝ ում հետ եք գնում գնումների, ում ինչ եք գնում կամ արդեն գնել եք, որտեղից եք գնումներ կատարում…

1. Do you go shopping on Christmas Day?

Yes, I go shopping with my mother.

2. Do you make special gifts for your family?

Yes, I try to make special gifts for all the people of my family.

3. What Christmas gifts do you make for your family?

I buy a warm and beautiful hat for my grandmother and black shoes for my grandfather. I buy a beautiful doll for my little sister. I buy two tickets of the theater for my parents.
4. Who does Christmas shopping in your family?

Everyone in our family does Christmas shopping and help each other.
5. Is it easy to find Christmas gifts in your country?

Yes, it is easy to find Christmas gifts because there are a lot of gift shops in our country.

Ջրոլորտ, ջուրը բնության մեջ: Ջրի հատկությունները

Ջուրը բնության մեջ: Ջրոլորտ:
Երկրագնդի մակերևույթի մեծ մասը ծածկված է ջրով:
Երկրագնդի վրա ջրի ծավալի մեծ մասը Համաշխարհային օվկիանո­սի աղի ջրերն են: Միայն չնչին մասը կազմում են ցամաքի, մթնո­լորտի և կենդանի օրգանիզմների մեջ գտնվող ջրերը:
Մարդուն անհրաժեշտ քաղց­րահամ ջրի ծավալը մեր մոլորա­կի վրա շատ չնչին է, ըստ որում՝ բաշխված է խիստ անհավասա­րաչափ: Մի տեղ ջրի ավելցուկի պատճառով գոյացել են ճահիճ­ներ, իսկ մեկ այլ տեղ ջրի սակա­վության պատճառով առաջացել են անապատներ: Օվկիանոսի, ցամաքի, մթնոլորտի  և կենդանի օրգանիզմների մեջ գտնվող ջրերը  միասին կազմում են Երկիր մոլորակի ջրային թաղանթը՝ ջրոլորտը:
Ջրի հատկությունները: Ջուրր թափանցիկ, անհոտ հեղուկ է: Իր որոշ զարմանալի հատկություններով այն տարբերվում է բնության մեջ եղած մնացած բոլոր նյութերից:
Մաքուր ջուրը սառչում է 0 °C-ում, եռում և գոլորշի է դառնում 100 0C-ում:
Հայտնի է, որ նյութերը տաքանալիս ընդարձակվում են, դրանց խտությունը փոքրանում է, իսկ սառչելիս սեղմվում են, և խտությունը մեծանում է: Սակայն, ի տարբերություն բոլոր նյութերի՝ ջուրը միակ նյութն է, որի խտությունը պինդ վիճակում (սառույց) ավելի փոքր է, քան հեղուկ վիճակում: Ջրի կարևոր հատկություններից է նաև զանազան նյութեր իր մեջ լու­ծելու ունակությունը: Անցնելով ապարների միջով՝ ջուրը լուծում է զանա­զան նյութեր:
Բնական ջրերը, ըստ դրանց մեջ լուծված աղերի քանակի, լինում են քաղցրահամ և աղի:
Այն ջրերը, որոնք մեկ լիտրում պարունակում են մինչև 1 գրամ լուծ­ված աղեր, կոչվում են քաղցրահամ, իսկ 1 գրամից ավելի աղ պարունակող ջրերը կոչվում են աղի:
Աղի ջրերը պիտանի չեն խմելու և դաշտերի ոռոգման համար: Բոլորովին մաքուր ջրերը նույնպես պիտանի չեն, որովհետև ջրի մեջ բնական վիճա­կում լուծված որոշ քանակությամբ նյութերն անհրաժեշտ են բույսերի և կենդանիների կենսագործունեության ապահովման համար:
Նույնիսկ խմելու համար լավագույն է համարվում այն ջուրը, որի մեկ լիտրը պարունակում է չնչին քանակի լուծված նյութեր, և վնասակար բակ­տերիաներ չի պարունակում:
Ջրի մյուս կարևոր հատկությունը  ջերմունակությունն է, այսինքն՝ ջեր­մություն կլանելու և կուտակելու հատկությունը:
Ջուրը սառույց վիճակից հեղուկի և հեղուկից գոլորշու վերածվելիս շրջապատից կլանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն: Օրինակ՝ ամառ­վա շոգին քաղաքի վրա տեղացած անձրևը րոպեների ընթացքում կարող է գոլորշանալ՝  շրջապատից կլանելով մեծ քանակությամբ ջերմություն: Որ­պես արդյունք՝ քաղաքի օդի ջերմաստիճանը կարող է մի քանի աստիճա­նով նվազել՝ մեղմացնելով շոգը: Իսկ ջուրը՝ սառույց կամ գոլորշին հեղուկ դառնալիս տեղի է ունենում հակառակ գործընթացը. կլանված ջերմու­թյունն անջատվում է և հաղորդվում շրջապատին:
Օրինակ՝ ջրավազանները, ամռանը կուտակելով Արեգակի ջերմային էներգիան, զովացնում են մերձակա տարածքի շոգը, իսկ ձմռանը կուտակ­ված ջերմությունն աստիճանաբար հաղորդում են շրջապատին՝ մեղմելով սաստիկ ցուրտը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ է ջրոլորտը: Որո՞նք են դրա բաղադրամասերը:

Օվկիանոսի, ցամաքի, մթնոլորտի  և կենդանի օրգանիզմների մեջ գտնվող ջրերը  միասին կազմում են Երկիր մոլորակի ջրային թաղանթը՝ ջրոլորտը:

Ջրի ի՞նչ հատկություններ գիտեք:

Ջուրը կլանում է ջերմություն, այն թափանցիկ է, անհոտ և քաղցրահամ, ջուրը միակ նյութն է, որի խտությունը պինդ վիճակում ավելի փոքր է, քան հեղուկ վիճակում։

Ո՞ր ջրերն են կոչվում քաղցրահամ:

Քաղցրահամ են կոչվում այն ջրերը, որոնց 1լ-ում կա մինչև 1գ աղ։

Ի՞նչ է ջրի ջերմունակությունը: Ինչպե՞ս է դա ազդում կլիմայի վրա:

Ջուրը կլանում է ջերմություն, այդ պատճառով ամռանը կուտակելով Արեգակի ջերմային էներգիան, զովացնում են մերձակա տարածքի շոգը, իսկ ձմռանը կուտակ­ված ջերմությունն աստիճանաբար հաղորդում են շրջապատին՝ մեղմելով սաստիկ ցուրտը:

Ինչո՞ւ ամռան շոգին տեղացած հորդառատ անձրևից որոշ ժամա­նակ հետո շոգը մեղմում է:

Դա պայմանավորված է ջրի ջրի ջերմություն կլանելու հատկությունով։

Մե՛նք ենք մեր սարերը

Հուշարձանի իսկական անվանումը «Մե՛նք ենք մեր սարերը»‐ն է («Մե՛նք ենք մեր լեռները»)։ Արձանը շատերին հայտնի է որպես «Պապիկ-տատիկ», (արևմտահայերեն՝ Մամիկ և Պապիկ)։ Տեղադրվել է 1967 թվականին, գտնվում է բլրի գագաթին։ Քանդակագործն է Սարգիս Բաղդասարյանըճարտարապետ՝ Յուրի Հակոբյան։ Քանդակը պատրաստված է կարմիր տուֆից։ Այն խորհրդանշում է արցախյան հողի և ժողովրդի արմատների միջև արյունակցական կապը։ Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ավանդական տարազով տարեց ղարաբաղցի ամուսինների՝ ուս-ուսի, հպարտ ու անհողդողդ կեցվածքով ու սևեռուն հայացքով։ Կոթողը պատվանդան չունի։ Կարծես լեռնաբլուրը ճեղքվել է, և նրանք այդ ճեղքից բարձրացել, կանգնել են՝ ոտքերը ամուր դրած հայերի հողի մեջ։

Ավելի քան 40 տարի առաջ իտալական Կարարա քաղաքում կազմակերպվեց համաշխարհային ցուցահանդես։ Նշանավոր հեղինակների արվեստի ստեղծագործությունների հետ միասին ցուցահանդեսում ներկայացված էին վաստակավոր քանդակագործ, Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ, պետական մրցանակի դափնեկիր, պրոֆեսոր Սարգիս Բաղդասարյանի աշխատանքները։ Նրա ցուցադրած գործերից մեկին հետագայում վիճակվեց դառնալ աշխարհահռչակ։ Այդ գործը հենց «Մե՛նք ենք մեր սարերը» քանդակն է։

Քանդակը «Մենք ենք, մեր լեռները» անունով է կնքել Բագրատ Ուլուբաբյանը։ Այն Ստեփանակերտի մոտքի մոտ որպես հուշարձան ունենալու գաղափարը կյանքի է կոչվել այդ տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհրդի գործկոմի նախագահ Մուշեղ Օհանջանյանի անմիջական մասնակցությամբ[1][2][3]։

Հուշակոթողի շինարարությանը և նրա տեղադրմանը դեմ է եղել Սովետական Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Ավելին՝ բողոք է բարձրացվել Ստեփանակերտ քաղաքի մերձակայքում այդ քանդակը տեղադրելու առթիվ։ Այնուամենայնիվ, այն տեղադրվեց։ Հուշակոթողը նաև վեճի առիթ է հանդիսացել Եվրատեսիլ-2009 էստրադային երգի մրցույթ-փառատոնի ժամանակ, քանի որ Հայաստանի մասնակցի հոլովակի ժամանակ պատկերված էր այն։

«Մե՛նք ենք մեր լեռները» հուշահամալիրը վերակառուցվել ու բարեկարգվել է գործարար Կարեն Ավագյումյանի կողմից։

Արցախ

Արցախի Հանրապետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն,կամ Արցախ չճանաչված պետություն Հարավային Կովկասում։ Արցախի մայրաքաղաքն ու խոշորագույն քաղաքը Ստեփանակերտն է, որը նաև երկրի վարչական, մշակութային և տնտեսական կենտրոնն է: Արցախի Հանրապետությունը պատմականորեն զբաղեցնում է Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի գրեթե ամբողջ տարածքը, ինչպես նաև Սյունիք և Ուտիք նահանգների փոքր մասը։ Պատմական աղբյուրներում Արցախն առաջին անգամ հիշատակված է մ.թ.ա. 8-րդ դարումՎանի թագավորության սեպագիր արձանագրություններում: Պատմական Հայաստանի այս երկրամասում է Մեծ Հայքի արքա Տիգրան Մեծը կառուցել Տիգրանակերտ քաղաքը։ Ուշհինաշխարհյան և վաղմիջնադարյան ժամանակաշրջաններում Արցախը եղել է հայկական թագավորությունների կազմի մեջ, որպես վերջիններիս անբաժան մաս: 1805 թվականին Արցախը միացվեց Ռուսական կայսրությանը, իսկ Ղարաբաղի խանությունը, որպես այդպիսին, դուրս մղվեց պատմության ասպարեզից։ 1917 թվականին Լեռնային Ղարաբաղն անցավ Հայոց ազգային խորհրդին և կարճ ժամանակ անց միավորվեց Հայաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության կազմի մեջ։ Նորաստեղծ Ադրբեջանն այս տարածքների նկատմամբ հավակնություններ ուներ հենց այս ժամանակներից ի վեր, ինչի պատճառով 19181920 թվականներին Ղարաբաղում ընթանում են զինված բախումներ։ 1920 թվականին տարածքը խորհրդայնացվում է, իսկ 1923 թվականին միավորվում Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմի մեջ մտնող ԼՂԻՄ-ի մեջ։ 1988 թվականի փետրվարին ժողովրդական պատգամավորների մարզային խորհուրդը դիմումով ներկայացավ Խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի ԽՍՀ-ների գերագույն խորհուրդներին՝ ԼՂԻՄ-ի Հայաստանի կազմում ընդգրկվելու հարցը լուծելու համար: Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի հերագույն խորհուրդը մերժեց արցախցիներին և սկսվեց Արցախյան շարժումը, որը վերաճեց ազգային պայքարի: Դրան հաջորդած Արցախյան պատերազմում հայերը տարան վճռական հաղթանակ՝ ազատագրելով ոչ միայն ԼՂԻՄ-ի նախկին տարածքը, այլև Շահումյանի շրջանը և հարակից տարածքները: 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ընդունվում է Արցախի անկախության հռչակագիրը։

 

Անվան ծագումնաբանություն

Ճշգրիտ ստուգաբանությունը հայտնի չէ, առաջին հիշատակությունները Վանի թագավորության (ուրարտական) շրջանից են։ Ըստ ժողովրդական ստուգաբանության՝ «Արցախ» անվանումը նշանակում է Առանի ծառաստան։ Ավանդության համաձայն, Առանը հայոց Վաղարշակ արքայի կողմից նշանակված Մեծ Հայքի հյուսիսարևելյան նահանգների նախարարն էր՝ Սիսակյան տոհմից։ Առանը, որը ավանդորեն համարվում է Առանշահիկների, և նրանցից ճյուղավորված Արցախի միջնադարյան իշխանների ու մելիքների նախահայրը, պատկանում էր Հայկ նահապետի զարմին, ուստի և միջնադարյան պատմիչները Արցախի իշխաններին կոչում են «Հայկազյանք»։ «Ղարաբաղ» տեղանունը հստակ ստուգաբանություն չունի։ Ըստ մեկ ստուգաբանության՝ թարգմանվում է որպես՝ «Սև այգի»։ Ըստ երկորրդ ստուգաբանության՝ «բաղ» արմատով բազմաթիվ տեղանուններ գոյություն ունեին ՍյունիքումԱրցախումԳանձակում և այլուր։ Եվ «Ղարաբաղը» «Բաղաբերդ» տեղանվան պարզ ու սովորական թարգմանությունն է։ «Ղարաբաղի» առաջին՝ «ղարա» մասը հայերեն «բերդ» բառի թարգմանությունն է՝ լ-ր հնչյունափոխությամբ։ Ինչպես օրինակ, Կալա-կարա՝ Կալա, Կալաքենդ (Բերդաշեն), իսկ պաշտոնական փաստաթղթերում՝ Կարաքենդ։ Տեղանվան երկրորդ՝ «բաղ» մասը օտար նվաճողների կողմից չի թարգմանվել։ Այսպիսով՝ Ղարաբաղը Բաղաբերդ տեղանվան քմահաճ թարգմանությունն է։

Չափումներ 3

Խնդիր 3

Գտնել քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը 49 սմ² է։ Պատրաստել այդպիսի մի քառակուսի։

7×7=49

Խնդիր 4

Ուղղանկյան պարագիծը 20սմ է։ Գտնել պայմանին բավարարող ցանկացած ուղղանկյուն և պատրաստել այն։

2x(6+4)=20

Խնդիր 5

Ուղղանկյան երկարությունը լայնությունից մեծ է 2 անգամ։ Գտնել ուղղանկյան երկարությունը և լայնությունը, եթե նրա մակերեսը 50սմ² է և պատրաստել այն։

x · 2x = 50սմ²

5×10=50սմ²

ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌ ՄԸ

ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌ ՄԸ

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երկու բան պէտք է
Նախ ծառ մը — յետոյ զարդեր ծառին վրայ

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երեք բան պէտք է
— Ծառէն զարդէն զատ
Հաւատքը գալիք աղուոր օրերու

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Մէկ բան կը բաւէ — ոչ ծառ ոչ ալ զարդ —
Ատիկա խիճերն ադամանդ կարծող
Միամիտ հոգւոյս բարի խաբկանքն է

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Արդէն պատրանքը լրիւ կը բաւէ

Բարի տարի ձեզ եւ բարի պատրանք:

Դեղինով նշված բառերը կարդա այսպես.

Հաւատքը-հավատք

աղուոր-աղվոր

կը բաւէ-կբավե

հոգւոյս-հոգվույս

լրիւ-լրիվ

Առաջադրանքներ

  • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր բարեմաղթանքը:

Բարի տարի ձեզ եւ բարի պատրանք

  • Ամանորյա բարեմաղթանքներ գտի՛ր համացանցից, մի քանիսն էլ դո՛ւ հորինիր:
Ցանկանում եմ, որ այս գալիք տարին բոլորին երջանկություն բերի……
Թող, որ բոլորի երազանքները իրականություն դառնան….
Թող այս տողերը կարդացողի աչքերը երբեք չպարուրվեն տխրության նոտաներով…..
Թող բոլորի դեմքին իջնեն ժպիտներ, և այն պահպանվի ամբողջ տարվա ընթացքում…..
Այս գալիք տարին թող կատարի բոլոր մանուկների իղձերը….

 

Չափումներ 2

20191211_2050344579290893947728822.jpg20191211_2051173604112115528652940.jpg

Խնդիր1.Որքան է եռանկյան կողմի երկարությունը,եթե նրա պարագիծը 18սմ է և այն հավասարակողմ է։

18÷3=6սմ

Խնդիր2. Գտնել քառակուսու կողմը, որի պարագիծը 32 է պատրաստել այդպիսի քառակուսի։

32÷4=8սմ